Program badań prenatalnych

Jaki jest cel badań prenatalnych?

cel-badan-prenatalnych

Program badań prenatalnych

ocena i obliczenie ryzyka wad genetycznych u płodu
(zespołu Downa, Edwardsa, Patau`a),

ocena anatomii płodu,

wyodrębnienie grupy ciężarnych z podwyższonym ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego,
stanu przedrzucawkowego oraz wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu,

potwierdzenie dobrostanu płodu,

wyodrębnienie grupy ciężarnych z podwyższonym ryzykiem wad genetycznych u płodu,
wykonanie u tych pacjentek badań inwazyjnych oraz objęcie opieką poradni genetycznej,

stwierdzenie wady genetycznej lub rozwojowej u płodu pozwala na zaplanowanie
odpowiedniego terminu i sposobu porodu w Ośrodku Referencyjnym, w którym dziecko
będzie mogło natychmiast po urodzeniu otrzymać niezbędną pomoc,

wczesna diagnoza wady u płodu pozwala Rodzicom przygotować się na trudy macierzyństwa
związane z przyjściem na świat chorego dziecka.